Welkom bij FloorHouse! U heeft vragen? Klik hier.
Laden
Bezig met toevoegen...

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden FloorHouse Construction

 1. Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en leiden tot een overeenkomst na ondertekening van de bestelling. Deze zijn 1 maand geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening. In geval van annulatie van de bestelling behouden wij ons het recht voor een vergoeding van 40% aan te rekenen van het totale bedrag van de bestelling, met een minimum van 75,00 EUR, onafgezien van de mogelijkheid van bewijs van grotere schade, door ons te leveren.
 2. De leveringstermijn of de opgegeven start der werken wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Hetzelfde geldt voor de opgegeven totale duur van de werkzaamheden. Vertraging in uitvoering van de overeenkomst geeft in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 3. De leveringstermijn of de opgegeven start der werken wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Hetzelfde geldt voor de opgegeven totale duur van de werkzaamheden. Vertraging in uitvoering van de overeenkomst geeft in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Proeven op aanvraag, met onze producten en/of machines worden uitgevoerd op volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 5. Wanneer FloorHouse Construction ten gevolge van overmacht, zoals o.a. bij staking, lock-out, oorlog e.d. niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren of de activiteiten verder af te werken, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen dan wel de uitvoering ervan op te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
 6. Onzichtbare leidingen, buizen en nutsvoorzieningen dienen uitdrukkelijk aangegeven te worden bij aanvang van de werken, bij gebreke waaraan beschadigingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening van de klant zijn.
 7. Klachten betreffende de uitgevoerde werken of geleverde goederen moeten ons schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 2 dagen na de beëindiging der werken of na levering der goederen. Klachten worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen deze termijn aan ons ter kennis zijn gebracht. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. Bij een gegronde klacht behoudt FloorHouse Construction het recht om te kiezen voor reparatie van het gebrek. Onze verantwoordelijkheid blijft beperkt tot het herstellen van de gebreken, door onszelf of op onze kosten, zonder dat FloorHouse Construction gehouden is tot enige andere prestatie of schadevergoeding.
 8. FloorHouse Construction kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de machines of producten tijdens of na het gebruik ervan. De klant verbindt er zich toe ons te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen van derden.
 9. Wanneer FloorHouse Construction als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg op de door ons geleverde diensten zich tot deze door ons uitgevoerd.
 10. De door ons te leveren goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.
 11. Voor aanvang van de werken dient er door de klant een voorschot van 2/3e van het totale bedrag betaald te worden. Het resterende bedrag wordt door de klant betaald na ontvangst van de factuur. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Het bedrag van de facturen dat niet betaald is binnen een termijn van 8 dagen na vervaldag geeft aanleiding tot 2% maandelijkse renteverhoging en/of bij invordering wordt 30% der hoofdsom als schadevergoeding bedongen met een minimum van 75,00 EUR, zonder een aanmaning of herinnering. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de renteverhogingen en schadevergoedingen niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Onze facturen komen nooit in aanmerking voor schuldvergelijking.
 12. De door ons aangegane overeenkomsten worden steeds gesloten onder het uitdrukkelijk beding dat de door ons geleverde goederen onze eigendom blijven tot en met volledige betaling door de klant, zonder dat het eigendomsrecht enige verdere aansprakelijkheid met zich kan brengen.
 13. Huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen in geen geval gewijzigd worden, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de klant of medecontractant, behoudens door middel van een voorafgaandelijk en uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst.
 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

FLOORHOUSE TOPDEALS

Laden
Laden
Veilig online betalen met o.a.
Levering / pakketverzending naar BE en NL