Welkom bij FloorHouse! U heeft vragen? Klik hier.
Laden
Bezig met toevoegen...

1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze algemene verkoopvoorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

Overal waar we verwijzen naar “Koper” of “U” in deze AVV wordt verwezen naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goed(eren) aankoopt via deze Website of in een FloorHouse winkel hier een offerte voor aanvraagt.

Met de “Website” wordt www.floorhouse.be bedoeld.

“FloorHouse” is de GTV BV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 59, en met ondernemingsnummer 0476.840.914, BTW BE 0476.840.914

Met “AVV” wordt bedoeld deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de offertes?

Door het aanvragen van een offerte bij FloorHouse, het plaatsen van een bestelling of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze AVV en is de Koper gebonden door onze algemene voorwaarden die uitgelegd worden in deze AVV.

De rechtsverhouding tussen de Koper en FloorHouse en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend aan deze AVV onderworpen. Geen enkele afwijking van deze AVV kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd.

FloorHouse heeft het recht om deze AVV te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Koper, heeft deze 5 werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Koper opmerkingen formuleert dan zal FloorHouse met de Koper in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen dan wordt de Koper geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Koper.

Indien één of meerdere bepalingen van deze AVV nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze AVV van kracht. Partijen zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze AVV.

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door FloorHouse van enig recht, kan slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

3. Wie zijn wij?

De bestelling en verkoop van goederen via deze Website en/of een winkel van FloorHouse wordt U aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 59 en met ondernemingsnummer 0476.840.914, BTW BE 0476.840.914

Bestellen via de Website is veilig en betrouwbaar. Daarvoor werkt FloorHouse samen met Ingenico (Ogone). FloorHouse is een erkende partner van de Confederatie Bouw, Dé Parketplaatsers en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Zij behoren tot de belangrijkste bouworganisaties in België en werken enkel met vertrouwde en kwalitatieve partners.

4. Bent u gebonden door een offerte?

Neen, alle prijsoffertes van FloorHouse zijn vrijblijvend.

Offertes zijn geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening, zoals vermeld op de offerte. FloorHouse heeft evenwel steeds het recht om foutieve prijzen in de prijsoffertes te wijzigen.

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en FloorHouse deze bestelling bevestigt via een elektronische orderbevestiging. FloorHouse behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren. FloorHouse zal de gebruiker ook steeds contacteren indien zijn bestelling kan opgehaald of geleverd worden.

5. Hoe lang gelden aanbiedingen?

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

6. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

Alle prijzen zijn inclusief BTW, alle belastingen en overige taksen, en in euro.

De leveringskosten zijn niet inbegrepen, aangezien deze verschillen naargelang de omvang van de bestelling. Meer informatie over deze leveringskosten vind U bij vraag 9.

Accessoires, toebehoren en materiaal zijn niet inbegrepen.

Houd ook rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid. Meer informatie over deze bijkomende kosten vind U bij vraag 12.

7. Hoe lang gelden prijzen?

Offertes zijn geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening, zoals vermeld op de offerte. FloorHouse heeft evenwel het recht om foutieve prijzen in de prijsoffertes te wijzigen.

FloorHouse behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de goederen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard.

8. Hoe wordt de afhaling of levering geregeld?

Bestellingen kunnen enkel in België of Nederland worden geleverd.

Indien U verkiest de bestelling te laten leveren, zal FloorHouse leveringskosten aanrekenen. Meer informatie over deze leveringskosten vind U onder vraag 9. Meer informatie over de standaard levering vindt U onder vraag 13.

Indien U niet aanwezig bent wanneer de transporteur Uw pakket komt leveren, zal deze persoon een afleverbericht achterlaten in de brievenbus. U kan Uw pakket vervolgens afhalen op de plaats en het tijdstip zoals bepaald in het afleverbericht. U dient het pakket op te halen binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het afleverbericht (vgl. daarvoor de voorwaarden van bpost). Indien U nalaat dit te doen, wordt het pakket opnieuw bij FloorHouse geleverd. In dat geval, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden geacht, de betreffende order geannuleerd en zal FloorHouse de door de Koper betaalde kosten terugbetalen, onder aftrek van de kosten verbonden aan de opslag en de terugzending naar FloorHouse.

U kan er echter ook altijd voor kiezen om de goederen gratis af te halen in één van onze winkelpunten:
 • FLOORHOUSE ANTWERPEN Bredabaan 1305, 2900 Schoten. Tel: 03/645.34.90
 • FLOORHOUSE AARTSELAAR Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar. Tel: 03/877.27.01
 • FLOORHOUSE WOMMELGEM Herentalsebaan 425, 2160 Wommelgem. Tel: 03/411.07.56
 • FLOORHOUSE TURNHOUT Winkelpark Turnhout, Steenweg op Gierle 339/13, 2300 Turnhout. Tel: 014/47.99.45
 • FLOORHOUSE HASSELT Genkersteenweg 219, 3500 Hasselt. Tel. 011/242 342
 • FLOORHOUSE GENT Kortrijksesteenweg 1086, 9021 Sint-Denijs-Westrem. Tel. 09/247 07 98
Voor bestellingen vanaf € 300 kan U gebruik maken van een FloorHouse bestelwagen. Deze dienst is gratis indien de totale afstand (= heen en terug) maximaal 75 km bedraagt. Indien de totale afstand meer dan 75 km bedraagt of de totaalprijs van Uw bestelling lager is dan € 300, zal in functie van de plaats van levering een bijdrage aangerekend worden (1,13€ incl. BTW/extra gereden kilometer). Voor het gebruik van een bestelwagen dient er op voorhand een reservatie gemaakt te worden. Onze experts in het betreffende winkelpunt leggen dit graag nog eens aan u uit.

9. Hoeveel bedraagt de leveringskost?

Voor vloeren: Indien de totaalprijs van Uw bestelling van vloeren lager is dan € 595, bedraagt de leveringskost € 65. Bij een bestelling van vloeren met totaalprijs vanaf € 595 kan er een gratis transport worden voorzien.

Voor onderhouds- en reinigingsproducten: Indien de totaalprijs van Uw bestelling van onderhouds- en/of reinigingsproducten lager is dan € 100, bedraagt de leveringskost € 10. Bij een bestelling van onderhouds- en/of reinigingsproducten vanaf € 100 is de levering van deze goederen gratis.

10. Wanneer moet ik mijn bestelling betalen?

Bij het plaatsen van de bestelling heeft U de keuze tussen verschillende mogelijkheden.

Indien u een bestelling via één van de FloorHouse winkels plaatst, dient U een voorschot van tenminste 1/3 van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen alvorens het order in bestelling wordt geplaatst. Bij afhaling van de goederen dient het totaalbedrag van Uw bestelling volledig betaald te zijn (contant of via bancontact).

Indien U een bestelling plaatst via de Website, dient U steeds bij het plaatsen van de bestelling:
 • 40 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen, indien het totaalbedrag minstens € 950 bedraagt.
 • 100 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen, indien het totaalbedrag minder dan € 950 bedraagt.
 • 100 % van het totaalbedrag van Uw bestelling van onderhouds- en/of reinigingsproducten te betalen.

Indien u bij het plaatsen van de bestelling enkel een voorschot betaalt, moet U het saldo betalen bij afhaling of levering. Indien er nog een bedrag dient betaald te worden bij levering kan dit enkel via overschrijving op voorhand. Zie voor meer informatie vraag 12

Na ontvangst van het vermeld voorschot of van het totaalbedrag van de bestelling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt worden door FloorHouse.

FloorHouse blijft in ieder geval eigenaar van de goederen totdat de totale factuur volledig en definitief betaald werd.

Zolang de Koper voormeld voorschot, resp. het volledige bedrag van de bestelling niet heeft betaald, kan er geen afhaling of levering plaatsvinden. Indien de Koper het voorschot betaald heeft, maar het resterende saldo niet kan of wil betalen bij levering, zal de leveringskost aangerekend worden, ongeacht de plaats van levering en ongeacht de waarde van de bestelling.

Indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt, behoudt FloorHouse zich het recht voor om de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dit laatste geval is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 35% van de nog te betalen bedragen, onverminderd het recht van FloorHouse om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Koper met zich meebrengt voor FloorHouse.

11. Wat bij niet / niet-voldoende betaling van de factuur?

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een of meerdere facturen op de vervaldag: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50,00, (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (4) worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van FloorHouse op de Koper onmiddellijk opeisbaar en (5) heeft FloorHouse het recht de verdere uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Koper te schorsen of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur.

Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) interesten en (4) hoofdsommen.

12. Welke betaalmogelijkheden heb ik?

Voor de bestelling van goederen via de Website zijn er verscheidene betaalmogelijkheden in een streng beveiligde omgeving voorzien. Hou steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met Uw keuze van betalingsmogelijkheid.Kopers uit België kunnen gebruik maken van volgende betaalmogelijkheden:
 • Betaalkaarten: bancontact en Mister Cash
 • Kredietkaarten: Visa, MasterCard, Maestro
 • Via bankoverschrijving:
  BNP Paribas fortis
  IBAN: BE09 0013 7062 5457
  BIC: GEBABEBB

Kopers uit Nederland kunnen gebruik maken van volgende betaalmogelijkheden:
 • Betaalkarten: iDeal
 • Kredietkaarten: Visa, MasterCard, Maestro
 • Europese bankoverschrijving:
  BNP Paribas
  IBAN: BE09 0013 7062 5457
  BIC: GEBABEBB

Voor alle boven vermelde betaalmogelijkheden rekent FloorHouse U geen extra kosten aan.

Bij gebruik van bovenvermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. FloorHouse is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem. Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werkt FloorHouse samen met Ingenico (voormals Ogone), een van de grootste en veiligste payment partners voor webshops.

FloorHouse verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de Website te garanderen, doch kan FloorHouse in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de Website door de Koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de Website of het betalingssysteem, behoudens grove fout of opzet vanwege FloorHouse.

13. Wat is een standaard levering?

De levering gebeurt steeds op begane grond tot aan de voordeur, onder de voorwaarde dat deze met een transpalet bereikbaar is en er parkeerplaats voorzien is voor de transporteur op maximum 25 meter van de voordeur.

U dient er als Koper voor te zorgen dat de plaats van levering goed bereikbaar is. Dit houdt onder meer in dat er bestrating moet zijn en dat deze niet op dusdanige manier afgesloten zijn dat de plaats van levering niet bereikbaar is. FloorHouse behoudt zich het recht voor om leveringen op straat te lossen indien de plaats van levering niet bereikbaar is. Hierbij is de Koper verantwoordelijk voor het afschermen en beveiligen van de geleverde goederen tegen onder andere weersomstandigheden en diefstal.

14. Wat is de levertermijn?

Indien de goederen niet voorradig zijn, bedraagt de gemiddelde levertermijn 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de maandag nadat de Koper zijn bestelling heeft betaald en FloorHouse het factuurbedrag heeft ontvangen. U kan altijd contact opnemen via de Website of een FloorHouse winkel in uw buurt voor meer toelichting over de levertermijnen van uw bestelling en de voorraadbeschikking van de gewenste producten van Uw bestelling.

Wat betreft bestellingen geplaatst door consumenten, zal FloorHouse er naar best vermogen zorg voor dragen dat de goederen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na datum van de bestelling worden geleverd.

De leveringstermijn is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van FloorHouse t.o.v. de Koper. Termijnoverschrijding kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen FloorHouse en de Koper. FloorHouse kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

15. Op welke tijdstippen kan geleverd of afgehaald worden?

Levering van uw goederen aan huis
Indien U ervoor gekozen heeft de goederen te laten leveren, wordt de bestelling door FloorHouse in het Centraal Magazijn klaar gezet en op de eerstvolgende afhaaldag door de transportdienst afgehaald. De transportdienst zal u rechtstreeks telefonisch contacteren, zodra zij uw bestelling hebben afgehaald. De precieze leveringstermijn spreekt u dus niet met FloorHouse, maar met de transporteur af. FloorHouse vraagt zijn klanten daarom altijd een telefoonnummer mee te delen waarop zij makkelijk bereikt kunnen worden.

Komt de transporteur bij U langs en is de levering van de goederen niet mogelijk, zonder fout van FloorHouse, dan dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt. FloorHouse zal de werkelijke transportkosten met betrekking tot de extra levering doorrekenen aan de Koper. Mogelijke redenen (louter exemplatief) die levering onmogelijk maken zijn: een door de Koper foutief opgegeven adres, de niet betaling van het saldo bedrag aan de transporteur en afwezigheid van de Koper of een door hem aangestelde.

Voor nieuwe afspraken dient de Koper steeds rechtstreeks contact op te nemen met de transportdienst. De contactgegevens vindt u in uw bevestigingsmail.

Afhaling van uw goederen in een FloorHouse winkelpunt
U kan Uw bestelling steeds in onze winkels afhalen tijdens de openingsuren van het betreffende winkelpunt. Bekijk de openingsuren op onze website.

16. Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Jazeker, in Uw winkelwagen bij de bestelling kan U de keuze maken tussen zelf afhalen of laten leveren. Indien U de goederen zelf wenst af te halen kan U dit doen in een van onze winkelpunten:

17. Wat indien er iets mis is met de bestelde goederen bij levering of afhaling?

Controleer bij levering en afhaling steeds of U de correcte goederen heeft ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn. Bij de levering of afhaling moet U steeds een leveringsnota ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden dienen vermeld te worden op deze leveringsnota.

Niet ondertekende leveringsnota’s zullen als correcte levering aangenomen worden. Inontvangstname van de goederen sluit hun aanvaarding in.

Klachten met betrekking tot de ontvangen goederen moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen de 24 uur na inontvangstname van de goederen en in elk geval voor de plaatsing ervan, schriftelijk worden gemeld aan FloorHouse, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsbon, de orderbevestiging of factuur.

Klachten ingediend door de Koper meer dan 24 uur na de inontvangstname van de goederen of na de plaatsing daarvan zullen door FloorHouse in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie.

18. Kan ik een bestelling annuleren?

Annulering van een bestelling via de Website is kosteloos indien de bestelling nog niet verstuurd is. Bent u een consument en annuleert U de bestelling nadat deze is verstuurd, dan moet U de procedure voor herroeping volgen zoals beschreven onder vraag 19.

FloorHouse heeft het recht om een vergoeding van 33% aan te rekenen van het totale bedrag van de bestelling, met een minimum van € 75 en dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van FloorHouse om hogere schade te vorderen, indien:
 • U een bestelling annuleert die werd geplaatst bij één van onze winkelpunten, of
 • indien U geen consument bent en de bestelling annuleert nadat deze is verstuurd.

19. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als consument die een goed bestelde via de Website kan U dit goed zonder problemen retourneren of omruilen binnen 14 kalenderdagen na levering aan huis (door transporteur of pakjesdienst). Iedere online kopende consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De Koper heeft de artikelen slechts uitgepakt, geprobeerd of gebruikt in de mate en op de wijze noodzakelijk om redelijkerwijs te beoordelen of hij de artikelen wenst te houden.
 • De artikelen dienen compleet, in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden.
 • De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen, die een aanvang neemt de dag na datum van de levering.
 • U bent een natuurlijke persoon die de goederen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankocht.

Indien U gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht moet U FloorHouse binnen deze termijn van 14 kalenderdagen berichten via info@floorhouse.be met vermelding van het ordernummer en de mededeling dat U de bestelling wilt retourneren. Vermeld hierbij ook het rekeningnummer waarop de betaling teruggestort mag worden. Indien U dat wenst, kan U hiervoor gebruik maken van het modelformulier. Goederen die worden teruggestuurd zonder voorafgaand bericht zullen niet aanvaard worden.

Vervolgens moet U de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon terugsturen of terugbrengen naar:

FLOORHOUSE AARTSELAAR: Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat FloorHouse ze ontvangt. Indien U de goederen wenst terug te sturen moet U beroep doen op een erkende koerierdienst. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Koper.

Indien U de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit op volgende tijdstippen: elke weekdag tussen 9.30u en 17.30u.

Ten laatste 14 kalenderdagen na Uw bericht dat U gebruik wil maken van Uw herroepingsrecht storten we het door U reeds betaalde aankoopbedrag, inclusief leveringskosten (maar niet de eventuele extra leveringskosten in verband met een andere dan de standaardleveringswijze) terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terug bezorgd zijn. FloorHouse mag de terugbetaling evenwel uitstellen tot zij de betreffende artikelen heeft ontvangen of, indien dit eerder plaatsvindt, tot de Koper bewijst dat hij de betreffende artikelen heeft teruggestuurd. Wij raden aan het bewijs van terugzending te bewaren.

FloorHouse zal de betaalde sommen terugbetalen op dezelfde betalingswijze als deze waarmee de Koper de betreffende artikelen aankocht, tenzij zij hiervoor andere afspraken maakt met de Koper. De Koper zal in elk geval geen bijkomende kosten moeten betaling voor deze terugbetaling.

20. Heb ik garantie op mijn vloer?

U heeft altijd recht op de fabrieksgarantie. Deze garantie verschilt echter per merk en per gebruiksklasse en kan daardoor variëren van 7 tot 33 jaar. De garantie die U krijgt beantwoordt in ieder geval steeds aan de minimale wettelijke garantie.

De door FloorHouse gegeven garantie doet nooit afbreuk aan de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten. FloorHouse geeft geen andere garantie dan de fabrieksgarantie.

Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

21. Kan ik mijn garantie verliezen?

Geen enkele garantie is van toepassing indien:
 • het goed bij terugzending beschadigd raakt wegens gebrek aan bescherming tegen transportschade,
 • U zelf wijzigingen aan het goed hebt aangebracht of het goed niet op correcte wijze heeft gebruikt,
 • U de gebruiksinstructies of handleiding niet heeft nageleefd,
 • U het goed opzettelijk stuk heeft gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen,
 • U de goederen niet goed heeft onderhouden,
 • er beschadiging is opgetreden door externe factoren, zoals brand, wateroverlast, etc.
 • U de originele factuur niet kan voorleggen of deze gewijzigd of onleesbaar is geworden,
 • FloorHouse niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om deze te (laten) onderzoeken en/of niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om het gebrek te (laten) herstellen.

22. Hoe verloopt de garantieprocedure?

Mocht er onverhoopt een probleem opduiken met Uw product, dan dient U zich voor de garantie te wenden tot FloorHouse. Dit doet U bij voorkeur per mail (info@floorhouse.be) of per brief (FloorHouse, Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar). FloorHouse zal daarop de fabrikant contacteren en erop toezien dat er zo snel mogelijk iemand ter plaatse langskomt. Op basis van dit bezoek wordt een eerste rapport opgesteld met daarin eventuele oplossingen. FloorHouse zal in ieder geval Uw dossier mee blijven opvolgen zodat U zeker bent van een stipte opvolging.

23. Waarvoor is FloorHouse aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van FloorHouse ten aanzien van de Koper is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; (2) het bedrag dat FloorHouse in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door haar aangegane polissen.

Ten aanzien van de Koper is FloorHouse in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, of voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal FloorHouse volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.

FloorHouse is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden op dewelke beroep werd gedaan, etc. Ingeval van overmacht en/of hardship kan FloorHouse naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Koper ontbinden; (3) de Koper uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

24. Wat bij geschillen?

De AVV worden beheerst door het Belgisch recht en bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van FloorHouse bevoegd.

FLOORHOUSE TOPDEALS

Laden
Laden
Veilig online betalen met o.a.
Levering / pakketverzending naar BE en NL