Welkom bij FloorHouse! U heeft vragen? Klik hier.
Laden
Bezig met toevoegen...

1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze algemene voorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:“FloorHouse”: de naamloze vennootschap FloorHouse, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0898.406.278, BTW BE 0898.406.278.“AV” of “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.“Klant”, ‘U” of “Uw”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon tot dewelke FloorHouse haar aanbiedingen en offertes richt, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goederen en/of diensten aankoopt, hiervoor een offerte aanvraagt en/of hiervoor met FloorHouse een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.“Consument(en)”: de Klant die handelt in hoedanigheid van consument“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen FloorHouse en de Klant op grond waarvan de goederen en/of diensten aan de Klant worden geleverd.“Website”: www.floorhouse.be

2. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de offertes?

De Klant aanvaardt dat de rechtsverhouding tussen de Klant en FloorHouse en alles wat hiermee verband houdt, uitsluitend onderworpen is aan volgende normen (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige):(i)de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst;(ii)de orderbevestiging uitgaande van FloorHouse;(iii)de geldige en aanvaarde offerte; (iv)deze Algemene Voorwaarden, en; (v)het Belgische recht, met uitsluiting van andere rechtsnormen die ertoe zouden leiden dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing zou zijn.

FloorHouse wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die FloorHouse uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant is overeengekomen. Indien FloorHouse daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan, blijven de Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing. Uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de specifieke Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. FloorHouse heeft steeds het recht om deze AV te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant worden gecommuniceerd. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de Overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.
Indien één of meerdere bepalingen van deze AV nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze AV van kracht. Partijen zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende equivalente regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze AV.

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door FloorHouse van enig recht, kan slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Zelfs indien in een specifieke situatie door FloorHouse werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Klant in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.
De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk aan de dwingendrechtelijke consumentenbescherming. De naleving van deze wettelijke regels door FloorHouse is steeds beperkt tot de relatie met Consumenten

3. Wie zijn wij?

De bestelling en aankoop van één of meerdere goederen en/of diensten via de Website en/of een winkel van FloorHouse wordt U aangeboden door de naamloze vennootschap, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 59 en met ondernemingsnummer 0898.406.278, BTW BE 0898.406.278.
Bestellen via de Website is veilig en betrouwbaar. Daarvoor werkt FloorHouse samen met Worldline (voormaals Ingenico). FloorHouse is een erkende partner van de Confederatie Bouw, Dé Parketplaatsers en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Zij behoren tot de belangrijkste bouworganisaties in België en werken enkel met vertrouwde en kwalitatieve partners.

4. Bent u gebonden door een offerte?

Nee, alle prijsoffertes van FloorHouse zijn vrijblijvend. Ook in hoofde van FloorHouse zijn alle offertes, aanbiedingen, etc. steeds vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot 14 kalenderdagen voor de aankoop van goederen met of zonder plaatsing.

De Overeenkomst tussen FloorHouse en de Klant komt slechts tot stand na de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst of na de bevestiging van een bestelling van de Klant door FloorHouse.
FloorHouse behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren. FloorHouse zal de Klant ook steeds contacteren indien zijn bestelling kan opgehaald of geleverd worden.

5. Hoe lang gelden aanbiedingen?

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

6. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

Eventuele bijkomende kosten zoals daar zijn (niet-limitatief) leverings- en verzendkosten, verzekerings- en administratiekosten, installatiekosten en verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze bijkomende kosten verschillen naargelang de omvang van de bestelling. Meer informatie over deze leveringskosten vind U bij vraag 9.

Accessoires, toebehoren en materiaal zijn niet inbegrepen.

Houd ook rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid voor online bestellingen. Meer informatie over deze bijkomende kosten vind U bij vraag 12.

7. Hoe lang gelden prijzen?

Een offerte en de daarin vermelde prijzen gelden slechts gedurende de duurtijd van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Meer informatie over deze geldigheidsduur vindt U bij vraag 4.
FloorHouse heeft evenwel het recht om foutieve prijzen in de prijsoffertes te wijzigen.

FloorHouse behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen.
De goederen en/of diensten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, schaarste, verhoging van prijzen door leveranciers van FloorHouse, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging noodzaken, die optreden tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering/plaatsing van de goederen en/of diensten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs.

Deze prijsverhoging mag op maximaal 80% van de initiële eindprijs betrekking hebben en zal steeds gebeuren op basis van parameters die de werkelijke kosten in de prijs weerspiegelen. Indien de prijs wordt verhoogd zonder dat deze gesteund is op een objectieve oorzaak zoals hierboven bepaald, heeft de Klant evenwel het recht, binnen de 48 uur, de prijsverhoging te betwisten en de Overeenkomst te heronderhandelen.

FloorHouse zal de Klant steeds voorafgaandelijk contacteren over een prijsverhoging, waarna de Consument de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

8. Hoe wordt de afhaling of levering geregeld?

Bestellingen kunnen enkel in België of Nederland worden geleverd.

Indien U verkiest de bestelling te laten leveren, zal FloorHouse leveringskosten aanrekenen. Meer informatie over deze leveringskosten vind U onder vraag 9. Meer informatie over de standaard levering vindt U onder vraag 13.

Indien U niet aanwezig bent wanneer de transporteur Uw pakket komt leveren, zal deze persoon een afleverbericht achterlaten in de brievenbus. U kan Uw pakket vervolgens afhalen op de plaats en het tijdstip zoals bepaald in het afleverbericht. U dient het pakket op te halen binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van het afleverbericht (vgl. daarvoor de voorwaarden van de transporteur). Indien U nalaat dit te doen, wordt het pakket opnieuw bij FloorHouse geleverd. In dat geval, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden geacht, de betreffende order geannuleerd en zal FloorHouse de door de Klant betaalde kosten terugbetalen, onder aftrek van de kosten verbonden aan de opslag en de terugzending naar FloorHouse.

U kan er echter ook altijd voor kiezen om de goederen gratis af te halen in één van onze winkelpunten:
 • FLOORHOUSE ANTWERPEN Bredabaan 1305, 2900 Schoten. Tel: 03/645.34.90
 • FLOORHOUSE AARTSELAAR Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar. Tel: 03/877.27.01
 • FLOORHOUSE WOMMELGEM Herentalsebaan 425, 2160 Wommelgem. Tel: 03/411.07.56
 • FLOORHOUSE TURNHOUT Winkelpark Turnhout, Steenweg op Gierle 339/13, 2300 Turnhout. Tel: 014/47.99.45
 • FLOORHOUSE HASSELT Genkersteenweg 219, 3500 Hasselt. Tel. 011/242 342
 • FLOORHOUSE GENT Kortrijksesteenweg 1086, 9021 Sint-Denijs-Westrem. Tel. 09/247 07 98
 • FLOORHOUSE LOCHRISTI Antwerpsesteenweg 114, 9080 Lochristi. Tel. 09/274 51 53
Voor bestellingen vanaf € 300 kan U gebruik maken van een FloorHouse bestelwagen. Deze dienst is gratis indien de totale afstand (= heen en terug) maximaal 50 km bedraagt. Indien de totale afstand meer dan 50 km bedraagt of de totaalprijs van Uw bestelling lager is dan € 300, zal in functie van de plaats van levering een bijdrage aangerekend worden (€2,00 incl. BTW/extra gereden kilometer). Voor het gebruik van een bestelwagen dient er op voorhand een reservatie gemaakt te worden. Onze experts in het betreffende winkelpunt leggen dit graag nog eens aan u uit.

9. Hoeveel bedraagt de leveringskost?

Voor vloeren:Indien de totaalprijs van Uw bestelling van vloeren lager is dan € 595,00, bedraagt de leveringskost € 65. Bij een bestelling van vloeren met totaalprijs vanaf € 595,00 kan er een gratis transport worden voorzien.

Voor onderhouds-, afwerkings-, plaatsings- en/of reinigingsproducten: Indien de totaalprijs van Uw bestelling van onderhouds-, afwerkings-, plaatsings- en/of reinigingsproducten lager is dan € 100,00, bedraagt de leveringskost € 10. Bij een bestelling van onderhouds-, afwerkings-, plaatsings- en/of reinigingsproducten vanaf € 100,00 is de levering van deze goederen gratis.

10. Wanneer moet ik mijn bestelling betalen?

De betalingsregeling is afhankelijk van de wijze en voorwerp van bestelling:
 1. Bestelling van goederen zonder plaatsing
 2. Indien U een bestelling via één van de FloorHouse winkels plaatst, dient U een voorschot van tenminste 2/3de van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen alvorens het order in bestelling wordt geplaatst. Het resterende saldo wordt door de Klant betaald (i) via bancontact of in contanten bij afhaling in de winkel of (ii) via overschrijving op voorhand bij levering van de goederen. Indien U een bestelling plaatst via de Website, dient U steeds bij het plaatsen van de bestelling:

  • 40 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen, indien het totaalbedrag minstens € 950,00 bedraagt.
  • 100 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen, indien het totaalbedrag minder dan € 950,00 bedraagt.
  • 100 % van het totaalbedrag van Uw bestelling van onderhouds-, afwerkings-, plaatsings- en/of reinigingsproducten te betalen.

  Na ontvangst van het vermelde voorschot of van het totaalbedrag van de bestelling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt worden door FloorHouse. Het resterende saldo moet worden betaald met bancontact of contant bij afhaling of via overschrijving op voorhand bij levering.Zolang de Klant het toepasselijke voorschot dan wel het volledige bedrag van de bestelling niet heeft betaald, kan er geen afhaling of levering plaatsvinden. Indien de Klant het voorschot betaald heeft, maar het resterende saldo niet kan of wil betalen bij levering, zal de leveringskost aangerekend worden, ongeacht de plaats van levering en ongeacht de waarde van de bestelling.
 3. Bestelling van goederen met plaatsing
 4. In afwijking van het voorgaande, zal de Klant die naast de aankoop ook gekozen heeft voor de plaatsing van de goederen, een minimaal voorschot moeten betalen van 2/3de van het totaalbedrag van de bestelling alvorens de werken kunnen worden ingepland dan wel worden aangevat. Het resterende bedrag wordt door de Klant betaald via overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant dient de facturen te betalen binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij andersluidend vermeld op de factuur.


11. Wat bij niet / niet-voldoende betaling van de factuur?

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een of meerdere facturen op de vervaldag: (i) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, (ii) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 2/3de van het openstaande factuurbedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 125,00, (iii) is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (iv) (iv)heeft FloorHouse het recht indien de betaling nog steeds niet werd verricht door de Klant binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe: (i) de eventuele reeds geleverde goederen terug te vorderen van de Klant; (ii) de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Klant te schorsen en/of te ontbinden; en (iii) alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van FloorHouse op de Klant onmiddellijk opeisbaar te verklaren.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur.Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) interesten en (4) de laatst vervallen hoofdsommen.Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de renteverhogingen en schadevergoedingen niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Onze facturen komen nooit in aanmerking voor schuldvergelijking.

FloorHouse blijft exclusieve eigenaar van de verkochte en geleverde goederen, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de goederen, tot de Klant aan alle op hem rustende verplichtingen (waaronder de betaling van de factuur in hoofdsom, renten en kosten) volledig heeft voldaan. Alle risico’s worden evenwel overgedragen aan de Klant bij de levering van de goederen.

12. Welke betaalmogelijkheden heb ik?

Voor de bestelling van goederen via de Website zijn er verscheidene betaalmogelijkheden in een streng beveiligde omgeving voorzien. Hou steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met Uw keuze van betalingsmogelijkheid.Kopers uit België kunnen gebruik maken van volgende betaalmogelijkheden:
 • Betaalkaarten: bancontact en Mister Cash
 • Kredietkaarten: Visa, MasterCard, Maestro
 • Via bankoverschrijving:
  BNP Paribas fortis
  IBAN: BE09 0013 7062 5457
  BIC: GEBABEBB

Kopers uit Nederland kunnen gebruik maken van volgende betaalmogelijkheden:
 • Betaalkarten: iDeal
 • Kredietkaarten: Visa, MasterCard, Maestro
 • Europese bankoverschrijving:
  BNP Paribas
  IBAN: BE09 0013 7062 5457
  BIC: GEBABEBB
Voor alle boven vermelde betaalmogelijkheden rekent FloorHouse U geen extra kosten aan.

Bij gebruik van bovenvermelde betalingssystemen dient de Klant uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. FloorHouse is geen partij in de relatie tussen de Klant en de beheerder van het betaalsysteem. Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. Hiervoor werkt FloorHouse samen met Wordline (voormaals Ingenico), een van de grootste en veiligste payment partners voor webshops.

FloorHouse verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de Website te garanderen, doch FloorHouse kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de Website door de Klant zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de Website of het betalingssysteem, behoudens grove fout of opzet vanwege FloorHouse.

13. Wat is een standaard levering?

De levering van goederen zonder plaatsing gebeurt steeds op begane grond tot aan de voordeur, onder de voorwaarde dat deze met een transpalet bereikbaar is en er parkeerplaats voorzien is voor de transporteur op maximum 25 meter van de voordeur.

U dient er als Klant voor te zorgen dat de plaats van levering goed bereikbaar is. Dit houdt onder meer in dat er bestrating moet zijn en dat deze niet op dusdanige manier afgesloten zijn dat de plaats van levering niet bereikbaar is. FloorHouse behoudt zich het recht voor om leveringen op straat te lossen indien de plaats van levering niet bereikbaar is. Hierbij is de Klant verantwoordelijk voor het afschermen en beveiligen van de geleverde goederen tegen onder andere weersomstandigheden en diefstal.

14. Wat is de levertermijn?

Behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen, zijn de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen steeds indicatief. Wanneer voor de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot wordt gevraagd, zal de indicatieve leveringstermijn pas kunnen aanvangen na de betaling van het voorschot door de Klant.

In geval van overschrijding van de aangegeven indicatieve uitvoerings- en leveringstermijn, zullen FloorHouse en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen, doch zonder recht tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen FloorHouse en de Klant. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering of uitvoering niet ontheven van enige verplichting om de goederen en/of diensten te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van de goederen en/of diensten zullen eventuele voorschotten die door de Klant zijn betaald door FloorHouse integraal worden vergoed.

FloorHouse kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.

Indien de goederen niet voorradig zijn, bedraagt de gemiddelde leveringstermijn 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de maandag nadat de Klant het volledige bedrag van zijn bestelling dan wel het voorschot heeft betaald. U kan altijd contact opnemen via de Website of een FloorHouse winkel in uw buurt voor meer toelichting over de leveringstermijn van uw bestelling en de voorraadbeschikking van de gewenste producten van Uw bestelling.

Wat betreft bestellingen geplaatst door consumenten, zal FloorHouse er naar best vermogen zorg voor dragen dat de goederen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na datum van de bestelling worden geleverd.

15. Op welke tijdstippen kan geleverd of afgehaald worden?

Levering van uw goederen aan huis
Indien U ervoor gekozen heeft de goederen te laten leveren, wordt de bestelling door FloorHouse in het Centraal Magazijn klaar gezet en op de eerstvolgende afhaaldag door de transportdienst afgehaald. De transportdienst zal u rechtstreeks telefonisch contacteren, zodra zij uw bestelling hebben afgehaald. De precieze leveringstermijn spreekt u dus niet met FloorHouse, maar met de transporteur af. FloorHouse vraagt zijn klanten daarom altijd een telefoonnummer mee te delen waarop zij makkelijk bereikt kunnen worden.

Komt de transporteur bij U langs en is de levering van de goederen niet mogelijk, zonder fout van FloorHouse, dan dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt. FloorHouse zal de werkelijke transportkosten met betrekking tot de extra levering doorrekenen aan de Klant. Mogelijke redenen (louter exemplatief) die levering onmogelijk maken zijn: een door de Koper foutief opgegeven adres, de niet betaling van het saldo bedrag aan de transporteur en afwezigheid van de Koper of een door hem aangestelde.

Voor nieuwe afspraken dient de Koper steeds rechtstreeks contact op te nemen met de transportdienst. De contactgegevens vindt u in uw bevestigingsmail.

Afhaling van uw goederen in een FloorHouse winkelpunt
U kan Uw bestelling steeds in onze winkels afhalen tijdens de openingsuren van het betreffende winkelpunt. Bekijk de openingsuren op onze website.

16. Wat zijn mijn bijzondere verplichtingen bij de plaatsing van goederen?

De Klant dient ervoor te zorgen dat de locatie bij aanvang van de werken 100% ontruimd is en garandeert de toegang tot de lokalen, teneinde de werkzaamheden onmiddellijk te kunnen aanvatten. De Klant garandeert voldoende elektriciteit en voorziet in waterafvoer en -aanvoer. Tevens garandeert de Klant dat de locatie gedurende de vijf dagen voorafgaand aan de plaatsing onafgebroken tot minimaal 16°c werd verwarmd.

Elke vertraging bij aanvang of in de loop van de werkzaamheden te wijten aan de staat van de locatie, zal op een zelfde wijze als werkprestatie aan uurloon aangerekend worden, bovenop het overeengekomen bedrag van de Overeenkomst. Hetzelfde geldt voor supplementaire werken en bijkomende onderzoeksmaatregelen zoals onder andere metingen. Bij onmogelijkheid de werken aan te vatten op het overeengekomen tijdstip zal een vergoeding van € 250,00 per werkdag en per tewerkgestelde persoon worden aangerekend, indien de Klant ons hiervan niet ten laatste 5 werkdagen voor de aanvang schriftelijk verwittigt.

Onzichtbare leidingen, buizen en nutsvoorzieningen dienen uitdrukkelijk aangegeven te worden bij aanvang van de werken, bij gebreke waaraan beschadigingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening van de Klant zijn.

17. Wat indien er iets mis is met de bestelde goederen en/of diensten?

U dient bij levering en afhaling de goederen en/of diensten onmiddellijk te controleren op conformiteit en op uiterlijke beschadigingen of andere direct verifieerbare afwijkingen.

Bij de levering of afhaling van goederen moet U steeds een leveringsnota ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden dienen vermeld te worden op deze leveringsnota. Niet-ondertekende leveringsnota’s zullen als correcte levering aangenomen worden. Inontvangstname van de goederen sluit hun aanvaarding in.

Klachten met betrekking tot de ontvangen goederen moeten op straffe van verval binnen de 48 uur na inontvangstname van de goederen en in elk geval voor de plaatsing ervan, schriftelijk worden gemeld aan FloorHouse, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsbon, de orderbevestiging of factuur. Klachten ingediend door de Klant meer dan 24 uur na de inontvangstname van de goederen of na de plaatsing daarvan zullen door FloorHouse in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie.

Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werken moeten op straffe van verval binnen de 2 kalenderdagen na beëindiging van de werken, schriftelijk en aangetekend worden gemeld aan FloorHouse. Klachten worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen deze termijn aan FloorHouse ter kennis zijn gebracht.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Bij een gegronde klacht zal FloorHouse naar eigen keuze en inzicht (i) de gebrekkige goederen en/of diensten vervangen of herstellen, in zoverre dezelfde goederen nog in voorraad zijn of kunnen worden geproduceerd. Indien de gebrekkige goederen niet langer in voorraad zijn, kan FloorHouse ervoor opteren de Klant een functioneel equivalent van de gebrekkige goederen te bezorgen; of (ii) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende gebrek.

18. Kan ik een bestelling annuleren?

De Klant kan zijn bestelling geplaatst via de Website kosteloos annuleren indien de bestelling nog niet is verstuurd. Bent u een consument en wenst U de online geplaatste bestelling te annuleren nadat deze reeds is verstuurd, dan moet U de procedure voor herroeping volgen zoals beschreven onder vraag 19.

19. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als Consument die een goed bestelde via de Website kan U dit goed zonder problemen retourneren of omruilen binnen 14 kalenderdagen na levering aan huis (door transporteur of pakjesdienst). Iedere online kopende Consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De Klant heeft de artikelen slechts uitgepakt, geprobeerd of gebruikt in de mate en op de wijze noodzakelijk om redelijkerwijs te beoordelen of hij de artikelen wenst te houden.
 • De artikelen dienen compleet, in ongebruikte, onbeschadigde en onaangetaste staat, waar mogelijk in de in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden. In het bijzonder mogen de artikelen niet zijn aangetast door water, zand, stof, lijm of andere producten.
 • De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 kalenderdagen, die een aanvang neemt de dag na datum van de levering.
 • U bent een natuurlijke persoon die de goederen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankocht.

Indien U gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht moet U FloorHouse binnen deze termijn van 14 kalenderdagen berichten via info@floorhouse.be met vermelding van het ordernummer en de mededeling dat U de bestelling wilt retourneren. Vermeld hierbij ook het rekeningnummer waarop de betaling teruggestort mag worden. Indien U dat wenst, kan U hiervoor gebruik maken van het modelformulier. Goederen die worden teruggestuurd zonder voorafgaand bericht zullen niet aanvaard worden.

Vervolgens moet U de goederen samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon, indien redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, terugsturen of terugbrengen naar: FLOORHOUSE AARTSELAAR: Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat FloorHouse ze ontvangt. Indien U de goederen wenst terug te sturen moet U beroep doen op een erkende koerierdienst teneinde de verzending te kunnen bewijzen. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Klant.

Indien U de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit op volgende tijdstippen: elke weekdag tussen 9.30u en 17.30u.

Ten laatste 14 kalenderdagen na Uw bericht dat U gebruik wil maken van Uw herroepingsrecht storten we het door U reeds betaalde aankoopbedrag, inclusief leveringskosten (maar niet de eventuele extra leveringskosten in verband met een andere dan de standaardleveringswijze) terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terug bezorgd zijn. FloorHouse mag de terugbetaling evenwel uitstellen tot zij de betreffende artikelen heeft ontvangen of, indien dit eerder plaatsvindt, tot de Klant objectief bewijst dat hij de betreffende artikelen op een veilige wijze heeft teruggestuurd. Wij raden u derhalve aan het bewijs van terugzending te bewaren.

FloorHouse zal de betaalde sommen terugbetalen op dezelfde betalingswijze als deze waarmee de Koper de betreffende artikelen aankocht, tenzij zij hiervoor andere afspraken maakt met de Koper. De Koper zal in elk geval geen bijkomende kosten moeten betaling voor deze terugbetaling.

20. Heb ik garantie op mijn vloer?

U heeft altijd recht op de fabrieksgarantie. Deze garantie verschilt echter per merk en per gebruiksklasse en kan daardoor variëren van 7 tot 33 jaar. De garantie die U krijgt beantwoordt in ieder geval steeds aan de minimale wettelijke garantie.

De door FloorHouse gegeven garantie doet nooit afbreuk aan de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten. FloorHouse geeft geen andere garantie dan de fabrieksgarantie.

Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

Wanneer FloorHouse als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg op de door ons geleverde diensten zich tot deze door ons uitgevoerd.

21. Kan ik mijn garantie verliezen?

Geen enkele garantie is van toepassing indien:
 • het goed bij terugzending beschadigd raakt wegens gebrek aan bescherming tegen transportschade,
 • U zelf wijzigingen aan het goed hebt aangebracht of het goed niet op correcte wijze heeft gebruikt,
 • U wijzigingen hebt laten aanbrengen door een derde partij zonder voorafgaandelijke, schriftelijke overeenkomst met FloorHouse,
 • U de gebruiksinstructies of handleiding niet heeft nageleefd,
 • U het goed opzettelijk stuk heeft gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen,
 • U de goederen niet goed heeft onderhouden,
 • er beschadiging is opgetreden door externe factoren, zoals brand, wateroverlast, etc.
 • U de originele factuur niet kan voorleggen of deze gewijzigd of onleesbaar is geworden,
 • FloorHouse niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om deze te (laten) onderzoeken en/of niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om het gebrek te (laten) herstellen.
De garantiegerechtigde is degene die ook vermeld staat op het factuur. Garantieclaims kunnen bijgevolg niet aan derden worden overgedragen.

22. Hoe verloopt de garantieprocedure?

Mocht er onverhoopt een probleem opduiken met Uw product, dan dient U zich voor de garantie te wenden tot FloorHouse. Dit doet U bij voorkeur per mail (info@floorhouse.be) of per brief (FloorHouse, Boomsesteenweg 59, 2630 Aartselaar). FloorHouse zal daarop de fabrikant contacteren en erop toezien dat er zo snel mogelijk iemand ter plaatse langskomt. Op basis van dit bezoek wordt een rapport opgesteld. FloorHouse zal in ieder geval Uw dossier mee blijven opvolgen zodat U zeker bent van een stipte opvolging.

23. Waarvoor is FloorHouse aansprakelijk?

FloorHouse zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, houden de door FloorHouse geleverde diensten geenszins resultaatsverbintenissen in maar inspannings-verbintenissen.

Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van FloorHouse ten aanzien van de Klant is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat FloorHouse in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door haar aangegane polissen.

Behoudens opzet of zware fout in hoofde van FloorHouse, is FloorHouse in geen geval aansprakelijk voor
(i) indirecte- of gevolgschade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, productieverlies, milieuschade,…);
(ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
(iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen en/of diensten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van de geleverde goederen met andere goederen;
(iv) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen; (v) schade ten gevolge van normale slijtage en
(vi) enige schade die uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de leverancier van FloorHouse behoort.

De Klant zal FloorHouse volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

Bij activatie van de wettelijke fabriekswaarborg (productiefouten): vloerdelen met productiefouten die erkend zijn door de fabrikant, zullen steeds omgeruild worden tegen nieuwe vloerdelen (geeft dus geen recht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling). Indien de vloerdelen door FloorHouse zijn geplaatst, is de vervanging hiervan volledig voor rekening van FloorHouse. Indien de defecte vloerdelen niet geplaatst zijn door FloorHouse, is deze garantie op productiefouten enkel beperkt tot het vervangen van de defecte vloerdelen; ze omvat dan niet vergoedingen van andere kosten zoals het herplaatsen of verwijderen van vloerdelen, enige vorm van directe, indirecte of morele schadevergoedingen of andere bijkomende kosten. Floorhouse kan hiervoor dan niet aansprakelijk gesteld worden.

Proeven op aanvraag, met onze producten en/of machines worden uitgevoerd op volledige verantwoordelijkheid van de klant. FloorHouse kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de machines of producten tijdens of na het gebruik ervan. De klant verbindt er zich toe ons te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen van derden.

FloorHouse is verder niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor FloorHouse (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, epidemieën, pandemieën, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-stoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van leveranciers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen FloorHouse beroep doet/rekent.

Onder hardship vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke de uitvoering van de Overeenkomst voor FloorHouse financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is.

Ingeval van overmacht en/of hardship kan FloorHouse naar eigen keuze en inzicht, zonder daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. FloorHouse: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Klant ontbinden; (3) de Klant uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

24. Wat bij geschillen?

De AV worden beheerst door het Belgisch recht en bij eventuele geschillen tussen de Klant en FloorHouse zijn enkel de rechtbanken van de zetel van FloorHouse bevoegd.

25. Slotbepaling

- De verkoopsvoorwaarden zijn bindend voor alle aankopen bij FloorHouse. Door het plaatsten van een bestelling, erkent de klant deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

- FloorHouse behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De actuele versie van de verkoopsvoorwaarden is steeds beschikbaar op onze website of op aanvraag.

FLOORHOUSE TOPDEALS

Laden
Laden
Veilig online betalen met o.a.
Levering / pakketverzending naar BE en NL